Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: de Vennootschap Onder Firma Anema Services V.O.F., gevestigd en kantoorhoudende te (2153 PJ) Nieuw-Vennep, aan de Pesetaweg 123, tevens handelend onder de naam Anema Racing, Anema Auto Service en Anema Racing Support, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76504778, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer R. Anema en/of de heer V. Anema.
2. Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten.
3. Consument koper: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan Verkoper opdracht heeft gegeven tot het leveren van Producten.
4. Producten: alle door Verkoper aangeboden producten met betrekking tot auto-, autosport- en/of autotuning onderdelen en accessoires en/of aanverwante artikelen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
5. Bescheiden: alle door Partijen aan elkaar ter beschikking gestelde goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Verkoper vervaardigde Producten, waaronder stukken of gegevensdragers.
5. Overeenkomst: elke schriftelijke of digitale afspraak tussen Koper en Verkoper tot het leveren van Producten door Verkoper ten behoeve van Koper.
6. Partijen: Koper en Verkoper gezamenlijk.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en offertes c.q. aanbiedingen welke door Verkoper binnen het kader van de levering van Producten worden aangegaan. 
2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen.
3. Indien Koper algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met de onderhavige voorwaarden strijdige algemene voorwaarden worden door Verkoper niet geaccepteerd.
4. Indien enige bepaling, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de Overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, zal alleen de betreffende bepaling niet van toepassing zijn. Alle andere bepalingen blijven geldig en zal de betreffende bepaling in overleg tussen Partijen onverwijld worden vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.
5. Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten. Verkoper zal Koper per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijziging van de algemene voorwaarden.
6. Wijzigingen van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat Koper op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Indien Koper niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft deze het recht de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle door Verkoper gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Verkoper heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van aanvaarding te herroepen.
2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door Koper verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door Verkoper gedane aanbiedingen.
3. Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of digitaal gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
4. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat. Afbeeldingen gelden ter illustratie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4 Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper de door Verkoper gedane aanbieding heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van Koper op welke punten dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de Overeenkomst eerst tot stand indien Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Indien Koper zonder daaraan voorafgaande aanbieding aan Verkoper een opdracht verstrekt c.q. een order plaatst, is Verkoper eerst aan deze opdracht c.q. order gebonden nadat hij deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
3. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Verkoper of zodra Verkoper – zonder tegenwerping van Koper – met de uitvoering is begonnen, voor hem bindend.
4. Wijzigingen van de Overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen. Verkoper zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen levertijd door Verkoper wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
5. Verkoper heeft te allen tijde het recht binnen wettelijke kaders zich op de hoogte te stellen of de Koper aan zijn betalingsverplichting kan voldoen, alsmede van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien verkoper op grond van dit onderzoek goede grond heeft de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd de bestelling te weigeren of hieraan voorwaarden te verbinden.

Artikel 5 Herroepingsrecht
1. De Consument koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Verkoper mag de Consument koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument koper, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
– als de Consument koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop hij, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Verkoper mag, mits hij de Consument koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren.
– Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
– bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
3. Tijdens de bedenktijd zal de Consument koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
4. De Consument koper is enkel aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 3.
5. De Consument Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Verkoper hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
6. Als de Consument koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Verkoper.
7. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6 bedoelde melding, zendt Consument koper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Verkoper. Dit hoeft niet als Verkoper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Consument koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
8. De Consument koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Verkoper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument koper.
10. De Consument koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als verkoper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft Consument koper de kosten voor terugzending niet te dragen.
11. Als Consument koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
12. Als Verkoper de melding van herroeping door Consument koper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
13. Verkoper vergoedt alle betalingen van Consument koper, inclusief eventuele leveringskosten door Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Consument koper hem de herroeping meldt. Tenzij Verkoper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot Consument koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
14. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat Consument koper heeft gebruikt, tenzij Consument koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor Consument koper.
15. Als Consument koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6 Uitsluiting herroepingsrecht
De navolgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door Verkoper worden aangeboden aan Consument koper die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
3. Volgens specificaties van Consument koper vervaardigde producten (maatwerk), die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Consument koper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
5. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 7 Verplichtingen Koper
1. Koper is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Verkoper Overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Verkoper te stellen.
2. Verkoper heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Koper aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
3. Koper is gehouden Verkoper onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening van Koper. Indien en voor zover Koper zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.
5. Koper mag aan de adviezen en dienstverlening van Verkoper hoge eisen stellen, maar Koper staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Verkoper ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat Koper onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan de verzekeraar op grond van de polisvoorwaarden gerechtigd zijn de schade niet of niet geheel te vergoeden.

Artikel 8 Uitvoering opdracht
1. Verkoper bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Overeenkomst wordt uitgevoerd. Verkoper zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van Koper omtrent de uitvoering van de Overeenkomst.
2. Verkoper zal de door Koper verstrekte (persoons-)gegevens vertrouwelijk behandelen en niet zonder toestemming van Koper aan derden verstrekken of openbaar maken. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Verkoper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien Koper elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
3. Verkoper heeft het recht (een deel van) de levering van Producten, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Koper, te laten verrichten door een door Verkoper aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van Verkoper wenselijk is.
4. Eventueel in de Overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de Producten moeten worden geleverd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Verkoper en mitsdien geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst op.

Artikel 9: Levering / leverings- en uitvoeringstermijnen
1. Overeengekomen leverings- en/of uitvoeringstermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Verkoper haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, dient zij door Koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij aan haar nog een redelijke termijn gegund wordt om haar verplichtingen alsnog na te komen.
2. Verkoper is gerechtigd tot levering en/of uitvoering in gedeelten waarbij zij iedere deellevering of fase afzonderlijk kan factureren.
3. Het risico betreffende de geleverde Producten gaat over op Koper op het moment van levering. Onder het moment van levering wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken het pand of het magazijn van Verkoper verlaten of het moment waarop Verkoper aan Koper heeft meegedeeld dat deze zaken door hem kunnen worden afgehaald.
4. Verzending en/of transport van de bestelde Producten geschiedt op een door Verkoper te bepalen wijze, maar voor rekening en risico van Koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de verzending en/of het transport. Bepalingen opgenomen in de algemene voorwaarden van de vervoerder doen geen afbreuk aan het in dit lid bepaalde.
5. Indien het wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Koper niet mogelijk blijkt de bestelde Producten aan Koper te leveren of indien de Producten niet worden afgehaald, is Verkoper gerechtigd de zaken voor rekening en risico van Koper terug te laten bezorgen en op te slaan. Tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld, dient Koper Verkoper binnen 1 maand na kennisgeving van de opslag in staat te stellen de zaken alsnog te leveren c.q. dient Koper deze alsnog op te halen.
6. Indien Koper ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim, zonder dat hieraan voorafgaand een ingebrekestelling vereist is. De Consument Koper zal echter eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen, waarbij alsnog de gelegenheid wordt geboden om binnen 14 dagen na ontvangst hiervan de goederen af te halen, alvorens hij in verzuim geraakt. Verkoper heeft bij verzuim van Koper het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomt middels een schriftelijke verklaring, geheel of gedeeltelijk te ontbinden en de zaken aan derden te verkopen. Een en ander zonder dat hieruit voor Verkoper een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van Koper tot vergoeding van eventuele (opslag) kosten, vertragingsschade, winstderving of andere schade onverlet.
8. Verkoper kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken te beginnen, dan nadat zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.

Artikel 10 Overmacht
1. Indien Verkoper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt, ziekte van werknemers, storingen in het computernetwerk en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen zijn onderneming of die van Koper, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat Verkoper alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld van Verkoper, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening komen van Verkoper. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Verkoper niet in staat is de
verplichtingen na te komen.
3. Indien de overmacht situatie intreedt als de Overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, is Koper gehouden zijn verplichtingen jegens Verkoper tot aan dat moment na te komen.
4. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden of wanneer er sprake is van blijvende overmacht, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat Partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 11 Tarieven en prijswijzigingen
1. Verkoper rekent voor Producten vaste bedragen. De aangeboden bedragen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en/of eventuele administratiekosten.
2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst het niveau van lonen en kosten stijgt, heeft Verkoper het recht zijn tarief dienovereenkomstig te verhogen. Koper kan in dat geval de Overeenkomst ontbinden, zonder dat er aan de zijde van Verkoper enige verplichting tot vergoeding van schade, hoe ook genaamd, ontstaat.

Artikel 12 Betaling
1. Koper dient bij bestelling van producten direct tot volledige betaling over te gaan. Betaling is mogelijk via IDeal of bankoverschrijving aan Verkoper.
2. Indien bij uitzondering Verkoper betaling op factuurbasis toestaat, dient Koper het factuurbedrag te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn van 14 dagen, op door Verkoper aangegeven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Het voormelde geldt tenzij er uitdrukkelijk een afwijkende betalingstermijn is overeen gekomen.
3. Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consument koper, plaatsvinden zonder enige aftrek, verrekening of opschorting, uit welke hoofde dan ook.
4. Indien Koper niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Verkoper, zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag Koper over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten van Verkoper.
5. Verkoper is bij niet tijdige of niet volledige betaling door Koper bovendien gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande nadere sommatie of ingebrekestelling vereist is, aan Koper (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen, ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen.
6. In afwijking van leden 4 en 5 van dit artikel, geldt voor Consument koper, die niet handelt in de hoedanigheid van een beroep op bedrijf dat hij bij niet tijdige of niet volledige betaling eerst schriftelijk in gebreke wordt gesteld, waarbij hij wordt aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
7. De buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom worden conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) als volgt berekend:
– over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
– over de volgende Euro 2.500,- 10%
– over de volgende Euro 5.000,- 5%
– over de volgende Euro 190.000,- 1%
– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Kopers, voor zover de Producten ten behoeve van de gezamenlijke Kopers zijn geleverd, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
9. Bij uitblijven van volledige betaling door Koper, is Verkoper, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consument kopers, gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel Koper hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Verkoper eveneens indien zij al voordat Koper in verzuim is
met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van Koper te twijfelen.
10. Door Koper gedane betalingen zullen door Verkoper ten eerste in mindering worden gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Koper bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 13 Betalingsonmacht
1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de Koper te ontbinden, op het tijdstip waarop Koper:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen
of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
3. Koper is te allen tijde verplicht de curator c.q. bewindvoerder op de hoogte te stellen van de inhoud van Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 14: Garanties
1. Verkoper zal er voor zorgen dat de geleverde Producten voldoen aan de in haar branche geldende normen, maar geeft ten aanzien van deze Producten nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen Partijen werd overeengekomen of door de leverancier c.q. fabrikant van de producten en/of materialen is
verstrekt.
2. Verkoper staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Garanties worden slechts verstrekt aan Koper en zijn niet overdraagbaar aan derden.
4. De tenuitvoerlegging van garanties wordt opgeschort tot het moment dat Koper aan al zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot de betreffende zaken c.q. werken aan Verkoper heeft voldaan.
5. Verkoper garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor Koper deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Koper heeft bevestigd.
6. Vanwege het grote risico op defecten in de racesport branche, wordt er in uitzondering op het hiervoor bepaalde geen garantie verstrekt op voor de racesport bedoelde onderdelen die daartoe op voertuigen worden gemonteerd. Garantie op dergelijke Producten is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Ingeval door Koper terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Verkoper kosteloos zorg dragen voor herstel of vervanging van de Producten, tenzij het gebruikte Producten betreft, dan wel voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen prijs voor de Producten zorgdragen. Een en ander ter keuze van Verkoper. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

Artikel 15: Reclames en retourzendingen
1. Koper is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van geleverde Producten tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief of de begeleidingsbon en onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de zaken, aan Verkoper te worden gemeld, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consument kopers. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van Koper.
2. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Verkoper kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
3. Reclames schorten de betalingsverplichting van Koper niet op, behoudens indien dwingendrechtelijke bepalingen voor Consument kopers zich hiertegen verzetten.
4. Verkoper dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Verkoper indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
5. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Verkoper te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
6. Indien Koper wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van Koper Producten retour zendt aan Verkoper, is Verkoper gerechtigd 15% van de factuurwaarde van deze Producten als “handling kosten” in rekening te brengen.
7. Indien de Producten gebruikte Producten betreffen of indien de Producten na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 17 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien Koper aantoont dat hij directe schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming, die voortvloeit of verband houdt met de uitvoering van een opdracht door Verkoper, is de aansprakelijkheid van Verkoper voor enkel en alleen de directe schade, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consument kopers, beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van de door Verkoper afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien op grond van deze aansprakelijkheidsverzekering geen uitkering wordt gedaan, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het op grond van de Overeenkomst waaruit de schade voortvloeit
door Verkoper gefactureerde of te factureren bedrag exclusief BTW. Voor Consument kopers inclusief BTW.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door Koper of derden geleden bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, waaronder inbegrepen maar niet beperkt tot geleden verlies of gederfde winst, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen onderneming van Koper of derden, letselschade of immateriële schade.
3. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. Koper vrijwaart Verkoper tegen alle aanspraken van derden. Indien Verkoper door derden mocht worden aangesproken, dan is Koper gehouden Verkoper zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Verkoper en derden komen verder voor rekening en risico van Koper.
4. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door Koper of derden geleden schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Verkoper ingeschakelde hulppersonen of derden, ook indien deze werkzaam zijn bij een met Verkoper verbonden organisatie, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor Consument kopers. Koper zal zich in dergelijke gevallen enkel direct tot deze hulppersoon of ingeschakelde derde moeten wenden.
5. Verkoper is niet aansprakelijk voor bij Koper of derden ontstane schade die het gevolg is van:
– de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Koper aan Verkoper, of anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van Koper;
– ondeskundig, onjuist of oneigenlijk gebruik van door Verkoper geleverde Producten;
– gebruik van door Verkoper geleverde Producten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld zijn;
– door Koper be- of verwerkte Producten;
– Producten en/of onderdelen die bestemd en/of gebruikt zijn voor racesport;
– een langere leveringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke oorzaak daaraan ten grondslag ligt;
– fouten of storingen in gebruikte apparatuur of programmatuur;
– inbreuken op intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten of privacy rechten van derden wegens door Koper verstrekte gegevens of andere informatie en stukken;
6. Verkoper heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Koper ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de opdracht.
7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat Koper de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Verkoper te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.
8. Indien Verkoper bij de uitvoering van de Producten een voor de Koper kenbare vergissing maakt, is deze gehouden Verkoper daarvan in kennis te stellen onmiddellijk nadat hij de vergissing had ontdekt of had kunnen ontdekken. Indien hij nalaat die vergissing bij Verkoper te melden, is deze voor de schade niet aansprakelijk.
9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevenden of indien dwingendrechtelijke bepalingen voor Consument kopers zich hiertegen verzetten.

Artikel 18 Opschorting/ontbinding
1. Verkoper heeft het recht om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de levering van Producten, afgifte van bescheiden of andere zaken aan Koper of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Koper volledig zijn voldaan, indien:
a. Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
c. Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Verkoper bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
4. Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 19 Beëindiging/annulering
1. De tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst eindigt bij overlijden van Verkoper of Koper dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Verkoper.
2. Ingeval Koper de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Verkoper een door Verkoper nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle reeds door Verkoper gemaakte kosten met betrekking tot niet retourneerbare materialen en haar door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Verkoper is gerechtigd voornoemde schadevergoeding als volgt te fixeren bij Koper in rekening te brengen:
100% van het aankoopbedrag voor speciaal voor Koper (op maat) gefabriceerde Producten en/of onderdelen en;
20% van het aankoopbedrag voor alle overige Producten en/of onderdelen.
3. Koper is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Verkoper vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. Verkoper is gerechtigd alle reeds door Koper betaalde bedragen te verrekenen met de door Koper verschuldigde schadevergoeding c.q. annuleringskosten.

Artikel 20: Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoper behoudt zich de eigendom van alle geleverde en nog te leveren Producten voor tot het tijdstip waarop Koper aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan.
2. De in lid 1 bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de geleverde en nog te leveren zaken, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte diensten die met de levering verband houden en vorderingen wegens toerekenbaar tekortschieten van Koper in de nakoming van zijn verplichtingen waaronder het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door Koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening nimmer worden doorverkocht.
4. Zolang op de geleverde Producten een eigendomsvoorbehoud rust, is Koper niet bevoegd deze Producten op enige wijze te verpanden of in de feitelijke macht van een financier te brengen.
5. Koper is verplicht Verkoper direct schriftelijk te informeren indien derden eigendoms- of overige rechten pretenderen te hebben op de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust.
6. Koper is verplicht om de Producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper heeft voldaan zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Verkoper te bewaren.
7. Koper dient zorg te dragen voor een zodanige bedrijfsverzekering c.q. inboedelverzekering dat de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal Verkoper op diens eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
8. Indien Koper handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of Verkoper een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, is Verkoper gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Een en ander onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.

Artikel 21 Retentierecht
1. Verkoper is bevoegd de aflevering van de gekochte of bestelde Producten alsmede de teruggave van de Producten van Koper die ter herstel onder het beheer van Verkoper vallen, op te schorten indien en zolang:
a. Koper de aankoopkosten van de Producten niet of niet in zijn geheel voldoet;
b. Koper de kosten van eerdere door Verkoper geleverde Producten niet of niet in zijn geheel voldoet;
c. Koper andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Verkoper niet of niet in zijn
geheel voldoet.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade -van welke aard dan ook -die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 22 Geheimhouding en exclusiviteit
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hen door de andere partij ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, een der Partijen een informatieplicht opleggen, of voor zover de ene partij de andere partij van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert ook niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisaties van Partijen, voor
zover zij zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk achten.
2. Verkoper is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Kopers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
3. Verkoper is niet gerechtigd de informatie die hem door Koper ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, uitgezonderd het bepaalde in lid 1 en 2, en in geval Verkoper voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
4. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is het Koper niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Verkoper openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks uit de Overeenkomst voortvloeit, geschiedt tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende Producten van Verkoper, op Koper een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of Koper voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.
5. De gegevens en informatie die Koper aan Verkoper verstrekt en Verkoper verzamelt, zal Verkoper zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
6. Verkoper mag de persoonsgegevens van Koper afkomstig uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht. Het is Verkoper niet toegestaan om de persoonsgegevens van Koper uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
7. Bij het bezoeken van de website van Verkoper kan Verkoper informatie van Koper over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die Verkoper verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
8. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Koper aan Verkoper van € 10.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van Koper om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 23 Intellectuele eigendom
1. Verkoper behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Koper, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Koper uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de geleverde Producten, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de Producten van Verkoper. De tussen Partijen gesloten Overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Verkoper aan Koper.
3. De rechten van intellectuele eigendom welke Verkoper in licentie gebruikt mag Koper nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
4. Koper garandeert gerechtigd te zijn de van Koper afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart Verkoper tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
5. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door Koper aan Verkoper van € 10.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van Koper om de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

Artikel 24 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle Overeenkomsten, offertes, prijsopgaven tussen Koper en Verkoper waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde internationale wet- en regelgeving, is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen tussen Partijen worden behoudens dwingendrechtelijke bepalingen enkel beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar Verkoper is gevestigd, ook indien Koper in het buitenland is gevestigd. Bij Consument kopers is de rechter in de woonplaats van de Consument koper eveneens bevoegd tot beslechting van het geschil.

Scroll naar boven
Scroll naar top